Memur Atama Sistemi Nasıl Çalışır ?

Memur…Memur Atama Sistemi Nasıl Çalışırrr Memur Atama Sistemi Nasıl Çalışır ? Memur adayları bunları biliyor musunuz ? Memur atama sistemi nasıl çalışır ? KPSS merkezi yerleştirme sistemi puan üstünlüğüne göre çalışmaktadır.  Örneğin bir  atama  döneminde 10  memur alacak  bir kurumu Tüm Türkiye! Den toplam beş bin kışı tercih ettiyse bu beş bin kişi içinde puanı en yüksek olan 10 kişiyi bilgisayar bu kadroya otomatikman yerleştirecektir. Bu sistemde sıralamadan ziyade puan üstünlüğü esas alınacaktır. Yerleştirmesi çıkan bir adayın öncelikle kamu kurumunun merkez teşkilatındaki personel birimine başvurarak istenen belgeleri öğrenmesi gerekmektedir. İstenen belgeler temin edilip kamu kurumuna verildikten sonra kamu kurumunca atama onayı hazırlanacak ve yerleştirmesi yapılan adayın ataması yapılacaktır. Ataması yapılmasının akabinde kamu kurumunca ilgiliye tebligat yapılacaktır. Bu tebligatın adayın eline ulaşmasının akabinde, aday eğer aynı ildeki bir yere atanmış ise ertesi gün, başka bir yerdeki kadroya atanmış ise 15 gün içindegöreve başlaması gerekmektedir. Göreve başlamayan aday çekilmiş sayılacaktır. Kılavuzda aranan şartları taşımayan ve istenen belgeleri getirmeyen adayların ataması kesinlikle yapılmayacaktır.

MEMUR ATAMALARINDA YER ALAN HİZMET SINIFLARI GİH 

à Genel İdare Hizmetleri Yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.

TH  Teknik Hizmetler Mühendis, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, şehir plancısı, tütün eksperi, çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

SH  Sağlık Hizmetleri Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yükseköğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.

EÖH Eğitim Öğretim Hizmetleri Bu sınıf, Memurlar Kanunu kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını kapsar.

AH à Avukatlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Özel Kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı vekurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini sahip olan memurları kapsar.

DH à Din Hizmetleri Din Hizmetleri sınıfı, Özel Kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.

EH à Emniyet Hizmetleri Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar. YH à Yardımcı Hizmetler Yardımcı Hizmetler Sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde yer alan memurları kapsar. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir